8.9.2016

PROCSEE

  INFORMACE A ČLÁNKY K PROJEKTU: http://www.ssvs.cz/index.php/category/proscsee/

Oficiální stránky se všemi výstupy projektu:
https://procsee.eu

Délka projektu 36 měsíců
Termín zahájení 1.11.2015
Termín ukončení 31.10.2018
Kontraktor Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, SI
Partneři 7 (CZ, HR, HU, MT, SI, RO, EU)
Zdroj financování Erasmus+, Key Action “Support for policy reform“, action „Prospective initiatives“
Koordinátoři v ČR Ondřej Chrást – ondrej.chrast@ssvs.cz
Iva Voldánová – iva.voldanova@ssvs.cz

PROCSEE

Strengthening Professional Higher Education and HVET in Central & South Eastern Europe

PROCSEE-Logo-300x75Projekt PROCSEE byl zaměřen na hodnocení existujících politik a nástrojů na podporu profesně zaměřeného vysokoškolského/terciárního vzdělávání v zemích Střední a Jihovýchodní Evropy. Jeho cílem bylo na základě analýz a hodnocení stávajícího stavu v zapojených zemích a sdílení zkušeností navrhnout doporučení pro další politiku podpory a rozvoje tohoto typu vzdělávání v celém regionu. Zaměřoval se především na čtyři oblasti:

 • Propojení profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s národními/regionálními rozvojovými strategiemi
 • Podporu profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s důrazem na reflexi chybějících kvalifikací a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů
 • Organizaci a monitoring odborných praxí studentů v praxi, především pak zvyšování možností a kvality dostupných odborných praxí jako nástroje pro zprostředkování relevantních vzdělávacích příležitostí a přípravu na uplatnění v praxi
 • Prostředí pro individuální rozvoj a vzdělávání (personalizované, flexibilní prostředky neprezenčního a distančního učení zprostředkované moderními ICT technologiemi) a jeho rolí v celoživotním učení (jak pro účely rekvalifikací, tak rozvoje znalostí a dovedností).

Pro naplnění těchto záměrů projekt využil několika různých přístupů, vycházejících z různého zapojení národních expertů a zainteresovaných skupin:

 • Partneři projektu působili v roli národních koordinátorů a facilitátorů, ale i vedení ad hoc sestaveného Centra pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání pro region pokrytý projektem, jehož rolí bylo zkoordinovat veškerá hodnocení národních/regionálních politik a související doporučení
 • Čtyř tematických mezinárodních expertních skupin, složených z národních expertů na čtyři vytýčené oblasti, jejichž rolí byla identifikace a analýza národních politik a dokumentace na konkrétních příkladech, které se v průběhu projektu několikrát sešli a projednali poznatky a zkušenosti z národních prostředí a pokusili se je zobecnit do návrhu závěrů a doporučení
 • Národních „Rad pro reflexi stavu profesního terciárního vzdělávání“, složených ze zástupců praxe, škol, studentů a veřejné správy (policy-makers), jež během několika jednání v průběhu projektu projednávali „místní“ priority a příležitosti v dialogu se zmíněnou skupinou národních expertů a koordinátorem z SPTV, ale zároveň se pokusili navrhnout možná opatření vyplývající z návrhů projektu založených na sdílené zkušenosti a jejich adaptaci na národní/regionální podmínky.

Výstupy projektu:

 • Návrhy priorit pro národní politiku dalšího rozvoje profesně zaměřeného terciárního vzdělávání včetně návrhů pro podporu excelence v relevantních oblastech
 • Databáze příkladů dobré praxe
 • Průvodce příklady dobré praxe a excelence v profesně zaměřeném vysokoškolském/terciárním vzdělávání
 • Doporučení zaměřená na excelenci v profesně zaměřeném vysokoškolském/terciárním vzdělávání s důrazem na regionální aspekt, zaměstnatelnost absolventů a relevanci vůči trhu práce, přístup znevýhodněných skupin a modernizaci vzdělávání
 • PROCSEE přístup k politice rozvoje jako možná inspirace pro zapojení různých skupin a společné formulování politických návrhů
 • Střednědobý plán priorit a možné činnosti Centra pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání

Role SPTV:

SPTV působilo v roli koordinátora projektu na české straně. Nicméně pro úspěch projektu je třeba zajistit dostatečně reprezentativní zastoupení relevantních partnerů v „Národní radě pro reflexi“.

Značná část odborné činnosti spočívala na čtveřici vybraných, subkontrahovaných národních expertů, kteří se za podpory SPTV pokusili shrnout stav a výzvy pro celý systém v daných čtyřech oblastech, projednávali tyto závěry s kolegy z partnerských zemí v rámci profilovaných expertních skupin a následně přišli s doporučeními pro další možný postup na národní i „regionální“ (střední a jihovýchodní Evropa) úrovni.

Zapojení partnerů:

Projekt v rámci výběrového řízení našel pro dané oblasti tyto 4 národní experty:

 • Karel Šima z Centra pro studium vysokého školství pro oblast „Propojení profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s národními/ regionálními rozvojovými strategiemi“
 • Jiří Nantl, ředitel CEITEC, pro oblast „Podpora profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s důrazem na reflexi chybějících kvalifikací a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů“
 • Hana Slámová z Vyšší odborné školy informačních služeb pro oblast „Organizace a monitoring odborných praxí studentů v praxi“
 • a Dominik Fellner z Vyšší odborné školy publicistiky v Praze pro oblast „Prostředí pro individuální rozvoj a vzdělávání (podpora učení moderními ICT technologiemi) a jeho role v celoživotním učení“

Case studies (případové studie) nasbírané v rámci projektu: https://procsee.eu/best-practices/