Konference ZČU, SPTV a VÚPI nastínila, jak fenomén 4.0 ovlivní oblast vysokoškolského vzdělávání

 

Fotografie z konference

Fotografie z konference, přednášející se sešli na platformě zoom, ta pak program konference přenášela na youtube kanál pro všechny zájemce.

V pátek 20. listopadu se na Západočeské univerzitě uskutečnila online konference Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0 v oblastech strojních, pedagogických a zdravotních. Týkala se stejnojmenného projektu, jehož hlavním řešitelem je Fakulta strojní ZČU a který má za cíl navrhnout modifikace studijních programů, tak aby zahrnovaly prvky uplatnitelné a potřebné ve světě 4.0. Jako spoluřešitel a koordinátor v projektu je také SPTV – Sdružení profesního terciárního vzdělávání, kde projekt koordinují Mgr. Ondřej Chrást a PhDr. Iva Voldánová MBA.

Projekt, který  mapuje potenciál fenoménu 4.0 v oblastech strojírenství, učitelství a zdravotnictví, podpořila Technologická agentura ČR z programu ÉTA. Vedle Fakulty strojní se na něm podílí Fakulta pedagogická a Fakulta zdravotnických studií. Sběr potřebných dat zajišťovali odborníci z katedry sociologie Fakulty filozofické ZČU. V současné době směřuje dvouletý projekt ke svému závěru. Konference tak poskytla příležitost k výměně zkušeností a poznatků všech jeho účastníků.

„Projekt připravuje podmínky pro pochopení vnitřních souvislostí rozvoje. První, kdo musí na nové výzvy reagovat, je vzdělávací systém,“ uvedl při zahájení konference prorektor ZČU Vladimír Duchek. „Disponujeme velkou znalostí v oblasti technických věd, ale také schopností chápat techniku i v souvislostech humanitních a společenských. Tento projekt je příkladem širší spolupráce uvnitř univerzity,“ doplnil.

Náměstek ministra školství Pavel Doleček ocenil zaměření projektu i to, že zahrnuje také pedagogické a zdravotnické fakulty. Zdůraznil také význam spolupráce univerzit se světem praxe.„Vím, že na Fakultě strojní ZČU existuje Rada zaměstnavatelů, kde akademická oblast přejímá podněty z praxe a zároveň firmy a podniky mají možnost vnímat, jak funguje vysokoškolské vzdělávání a co od něj lze čekat,“ připomněl Pavel Doleček. I díky těmto platformám podle něj dochází k základní kvalitativní změně toho, jak se průmysl dívá na vysoké školství a co od něj očekává. Uvedl, že cílem vzdělávací soustavy není řešit akutní potřeby trhu práce, ale připravit pro pracovní sféru absolventy, kteří budou pracovat 30 až 50 let a zároveň budou schopni práci často měnit. Stále důležitější podle Pavla Dolečka bude, aby se lidé dále vzdělávali v průběhu života. Připomněl také, že základním transferem znalostí vysokých škol jsou především znalosti absolventů.

 Náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast školství a starosta Klatov Rudolf Salvetr ocenil otevřenost ZČU a provázanost se základními a středními školami. Podle něj je „nesmírně důležité, že mladí lidé mohou získat v regionu kvalitní univerzitní vzdělání.“ Projekt má podle něj přínos směrem k firmám v regionu a k dalším vzdělávacím institucím.

„Musíme připravovat studenty na profese, které vlastně ještě neexistují,“ řekl děkan Fakulty strojní a hlavní řešitel projektu Milan Edl.„Čeká nás více neočekávaných změn a nejistot. Možná právě teď proděláváme určitou transformaci společnosti,“ uvedl. Připomněl význam lidského potenciálu a potřebu orientovat se na kvalitu vzdělávání. Fenomén 4.0, jak šířeji označujeme uplatňování digitalizace, decentralizovaného řízení, internetu věcí a dalších prvků v mnoha odvětvích, bude mít podle Milana Edla významné dopady na společnost, a tedy i na trh práce a vzdělávací soustavu. Bude se měnit znalostní struktura zaměstnanců, organizace práce, role zaměstnavatelů i samotná náplň práce. To je potřeba zohlednit při ve studijních programech. Stále více bude nutné uplatňovat multidisciplinární vzdělávání, které absolventům poskytne průřezové kompetence z různých oborů a zabezpečí potřebný systémový nadhled. Studenti se musejí učit také týmové práci a flexibilitě.

V průběhu konference dále vystoupili zástupci Sdružení profesního terciárního vzdělávání Iva Voldánová a Ondřej Chrást, kteří projekt popsali z hlediska metodiky, organizace a následné implementace. Josef Basl z Fakulty strojní promluvil o využití studijních programů FST v praxi, ředitel pro lidské zdroje společnosti Škoda Transportation Lumír Tesař představil příklady dobré praxe a možnosti spolupráce mezi sférou průmyslu a akademickým prostředím. Naděžda Morávková a Marie Fritzová z Fakulty pedagogické seznámily účastníky s informacemi o využití studijních programů této fakulty v praxi. O potřebách škol v regionu, profilu absolventa pedagogické fakulty a možnostech spolupráce mezi fakultou a školami promluvil ředitel ZŠ TGM Rokycany Lukáš Rada. Podobně byly zaměřeny také příspěvky týkající se Fakulty zdravotnických studií. Jaké jsou možnosti inovace v rámci fenoménu 4.0, představily na vybraném studijním programu Jitka Krocová a Jaroslava Nováková z FZS. Zaměstnavatele zastupovaly náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Andrea Mašínová a manažerka pro vzdělávání a výuku nelékařského zdravotnického personálu FN Plzeň Světluše Chabrová.

Františak Kalvas a Jan Váně z katedry sociologie Fakulty filozofické ZČU nahlédli na fenomén 4.0 z hlediska jeho možných dopadů na společnost. Martin Frélich, Karel Kouřil a Matěj Mareš z Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace se ve svém příspěvku zaměřili na potřeby světa práce a na spolupráci školy a zaměstnavatelů s ohledem na fenomén 4.0.
Projekt TL01000081 Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Pozvánku na konferenci jsme sdíleli zde: http://www.ssvs.cz/index.php/2020/11/19/konference-projeku-promena-role-vysoke-skoly-a-inovace-studijnich-programu-v-ramci-fenomenu-4-0-v-oblastech-strojnich-pedagogickych-a-zdravotnich/

 

 

Konference byla natolik zajímavá, že zaujala i naše poslance v Parlamentu.

Konference byla natolik zajímavá, že zaujala i naše poslance v Parlamentu.

 

Přednášející se sešli na platformě zoom, ta pak program konference přenášela na youtube kanál pro všechny zájemce.

Přednášející se sešli na platformě zoom, ta pak program konference přenášela na youtube kanál pro všechny zájemce.