Workshop EQAVET zaměřený na zajišťování kvality v profesním postsekundárním a terciárním vzdělávání, 20-21.3. 2018, Larnaka, Kypr

Ve dnech 20.-21. března 2018 se konal workshop zaměřený na zajišťování kvality v terciárním vzdělávání (ESG level 5-7). Workshopu se účastnili zástupci Rakouska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Finska, Německa, Irska, Itálie, Lotyšska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbsku a Walesu. Workshop organizovala EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) ve spolupráci s kyperskou ministerstvem školství a kultury. SPTV zastupovalo Českou republiku. Součástí akce byla půldenní studijní návštěva v Techniki Scholi Larnacos. Cílem workshopu byla výměna zkušeností mezí účastníky. Hlavními otázky byly: Jaké jsou efektivní přístupy k zajišťování kvality v profesním vysokoškolském vzdělávání? Co školám pomáhá a brání nastolovat systémy zajišťování kvality v souladu s jejich potřebami?

Součástí workshopu byly přednášky kolegů z Irska, Kypru, Rakouska a Evropské asociace řemesel, malých a středních podniků. Na Kypru využívají data od zaměstnavatelů při vytváření kurikula. Využívají vnitřní systém kvality na vývoj a zlepšování studijních programů a managementu založený na metodě  PDCA (naplánuj-proveď-ověř-jednej) Rakušané používají vícestupňový systém také založený na PDCA. Kvalita se hodnotí na úrovni federace, okresů a jednotlivých škol, těm je i k dispozici podpůrný systém. Irové používají také jako Rakušané systémový přístup ke kvalitě. Jejich agentura pro zajišťování kvality vydává návody pro školy, jak postupovat při zajišťování kvality a indikátory, ke kterým se má kvality vztahovat.

Představeny byly také výsledky evropského projektu z programu Erasmus+ Quality Assurance in Higher Vocational and Education Training, které se účastnila Evropské asociace řemesel malých a středních podniků a organizace z Rakouska, Belgie, Francie, Německa a Řecka. Zajišťování kvality má dle toho projektu 3 základní cíle: 1) Uspokojit poptávku firem po kvalifikacích 2) Zajistit zaměstnatelnost jedinců 3) Získání a další rozvoj manažerských a vedoucích dovedností, vedoucích i k založení nové společnosti. Z praktických doporučení lze vyzdvihnout 3 prvky: 1) Zapojení zástupců pracovního trhu do celého cyklu studijního programu 2) Vedoucí struktury napojené na reálnou ekonomiku (zapojení zástupců společnosti do řízení) 3) Zachování transparentnosti všech procesů

Z diskusí vyplynulo, že zajišťování kvality zvyšuje atraktivnost profesního vzdělávání a že také může pomoci zajistit rovnocennější vnímání profesního vzdělávání ve srovnání s akademicky orientovaným vzděláváním. Principy zajišťování kvality jsou v zásadě ve všech stupních profesního vzdělávání podobné, ale je třeba je mít vyjasněné a konceptualizované i profesní vysokoškolské vzdělávání. Je třeba se systematicky zaměřovat na potřeby studentů a zaměstnavatelů. Je třeba flexibilně uznávat předchozí kvalifikace. Je třeba nastavit standarty pro sebehodnocení, tak aby mohli sloužit jako benchmarky pro externí hodnocení a zapojit klíčové stakeholdery do všech částí zajišťování kvality, neopomíjet důležitost učení založeného na pracovních zkušenostech, rozvíjet klíčové kompetence managementu (leadership), akademické i na práci založené zkušenosti vyučujících.

Za největší bariéry je považovaný nedostatek finančních a lidských zdrojů, nedostatek znalostí o zajišťování kvality a objasnění proč se systém zajišťování kvality zavádí.

Naopak mezi stimulátory patří: Zapojení všech částí instituce do procesu zajišťování kvality. Podpora znalostí a dovedností při vytváření a analyzování dat, které slouží k zajišťování kvality. Jednoduchý akreditační systém. Snadný přenos studijních kreditů mezi kvalifikacemi a institucemi. Podpora a propagace kultury zajišťování kvality.