8.9.2016

BuildPHE

AKTUÁLNÍ INFORMACE A ČLÁNKY K PROJEKTU:
http://www.ssvs.cz/index.php/category/buildphe/

 Oficiální stránky projektu s výstupy  https://buildphe.eu
Délka projektu 24 měsíců
Termín zahájení 1.10.2015
Termín ukončení 30.1.2019
Kontraktor Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Tarnowie, PL
Partneři 7 (PL, CZ, HR, SI, EE, MT, EU)

BuildPHE

Building Professional Higher Education Capacity in Europe

logo_buildpheCílem projektu je praktické využití definice, charakteristik a kritérií profesně zaměřeného vysokoškolského vzdělávání a podpora rozvoje škol tento typ vzdělávání nabízejících. V projektu HAPHE (2011 – 2013) skupina partnerů pod vedením EURASHE, evropské reprezentace institucí poskytujících takové vzdělávání, navrhla výše zmíněnou definici pro kvalitní profesně zaměřené vysokoškolské/terciární vzdělávání a rozpracovala související charakteristiky a kritéria týkající se oblasti řízení, vzdělávání a výzkumné/tvůrčí činnosti. Ve všech těchto aspektech je principiálním požadavkem systematická konzultace a spolupráce s představiteli „světa práce“ (praxe) a značný prostor pro jejich vliv na výsledné záměry a návrhy.

Projekt BuildPHE na tyto výsledky (a na projekt PHExcel) navazuje v tom, že chce navrhnout – pokud možno jednoduchý – nástroj pro sebereflexi škol, jak se tyto záměry daří naplňovat v oblasti jejich vnitřních strategií, činností a dosahovaných výsledků, následně tak vytvořit prostor pro identifikaci oblastí pro další zlepšení.

Kromě společných aktivit zaměřených na přípravu metodických dokumentů projekt počítá se zapojením 3 škol z každé země, které v rámci projektu projdou „lehkým“ sebehodnocením, nejspíše formou několika workshopů za účasti různých skupin ze školy i externích partnerů z praxe

Výstupy projektu budou:

  • Rámec pro sběr informací a dat relevantních pro kritéria profesně zaměřeného vysokoškolského/terciárního vzdělávání a pro jejich hodnocení
  • Metodika pro sběr takových dat a informací s využitím konzultací s interními a externími skupinami partnerů a jejich srovnání v kontextu daných kritérií
  • Metodika pro sebereflexi škol a identifikaci zásadních strategií pro další zkvalitňování činnosti a spolupráci s praxí se zapojením všech zainteresovaných stran
  • Metodika pro převedení strategických záměrů do jasných, měřitelných cílů a jejich monitorování
  • Soubor příkladů dobré praxe – alespoň 5 příkladů pro každé z 11 kritérií stanovených pro profesně zaměřené vysokoškolské/terciární vzdělávání
  • Sada příkladů rámcových strategií cílených k naplňování charakteristik a kritérií v oblasti řízení, vzdělávací a výzkumné/tvůrčí činnosti a jejich propojení s praxí.

Kromě toho každá ze zapojených škol:

  • vytvoří s podporou projektu vlastní sebehodnotící zprávu hodnotící pojetí a rozsah spolupráce s praxí;
  • získá možnost zapojit se do vzdělávacích aktivit zaměřených na výměnu zkušeností s kolegy z jiných škol v projektu;
  • vytvoří rámec strategie pro posílení spolupráce s praxí v daných oblastech s tříletým výhledem.

Snahou projektu je hledat i řešení, které umožní formální ocenění zapojení škol do sebehodnocení a péče o kvalitu, nejspíše formou certifikátu EURASHE. Tyto úvahy jsou zatím ve fázi diskuzí.