8.9.2016

SAPS

   
Délka projektu 24 měsíců
Termín zahájení 1.11.2016
Termín ukončení 31.10.2018
Kontraktor EURASHE –

European Association of Institutions in Higher Education (EU)

Partneři 10 (MT, SI, CZ, FR,PT, UK-SC,RS,LT,AT, EU)
 

logo_w2l

SAPS

Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises

V celé Evropě, existují velké rozdíly v počtu odborných praxí nabízených pro studenty profesně zaměřeného vysokoškolského/terciárního vzdělávání (PHE).

Co se týče stáží a praxí, které jsou nabízeny malými a středními podniky, může vzniknout řada překážek, a to zejména, že:

  1. malé a střední podniky nemusí mít vhodné struktury tak, aby mohly přijímat praktikanty a stážisty
  2. pro malé a střední podniky není vždy jasná přidaná hodnota stáží
  3. PHE Instituce nemají vždy vhodné prostředky jak propagovat své studenty na velkém trhu malých a středních podniků

Za tímto účelem je SAPS Projekt má za cíl:

  • zlepšení vnímání výhod a přínosů zapojení studentů z PHE institucí na odborných praxích ze strany malých a středních podniků
  • odstraňování překážek pro spolupráci mezi PHE institucemi a malými a středními podniky
  • podpořit pravidelnou a strukturovanou spolupráci mezi zastřešujících organizací pro PHE (národní sdružení – členové EURASHE) a organizacemi zastupujícími malé a střední podniky

Výstupy projektu by pak měly být:

–        Praktický soubor nástrojů pro malé a střední podniky s tématem spolupráce s PHEIs, přijímaní praktikantů a přidané hodnoty tohoto procesu pro podnikovou sféru

–  Sada pokynů a doporučení (příručka kvality) a příkladů dobré praxe pro PHEIs pro zabezpečení odborných praxí v malých a středních podnicích z pohledu řízení, strategií, vzdělávání a učení, ale také organizace samotných stáží  Součástí projektu bude také v druhé fázi propagační kampaň v 10 zemích Evropy cílená na zvýšení atraktivity odborných praxí, včetně jednotného webového portálu. Portál bude sdružovat doporučení a příklady osvědčených postupů, nástrojů včetně těch, vyvinutých v rámci projektu, a také seznam kontaktů, kde je možno nabízet své studenty na umístění na odborné praxe z PHE institucí v rámci celé Evropy. Plánovaným cílem je do konce kampaně (říjen 2018) čtvrt milionová návštěvnost webové stránky. Toho bude dosaženo prostřednictvím kombinací národních a mezinárodních seminárních vystoupení, společné propagace s reprezentacemi MSP, propagace v médiích, jakož i využití sociálních médií a webové reklamy.

Role SPTV:

SPTV bude působit v roli koordinátora projektu na české straně a bude realizovat všechny jednotlivé části projektu v domácím prostředí a zároveň o nich reportovat do konsorcia projektu, tak aby byla vytvořena evropský přehled. Pro úspěch projektu je také třeba zajistit externího experta s praktickou zkušeností organizace praxí a stáží do mezinárodního týmu expertů. A zejména spolupráci s národními organizacemi MSP.