19.10.2016

HAPHE

Diverzifikace vysokoškolského vzdělávání je jedním z klíčových témat debat o reformě terciárního vzdělávání v České republice. Diskuze ohledně vhodného přístupu k profilaci studijních programů a jejich členění na profesní, akademické, příp. výzkumné či profilaci částí vysokých škol nejsou zcela uzavřeny, závěry by přitom měly být impulsem pro připravované legislativní změny. Hledání vhodného přístupu k diverzifikaci bylo od počátku jedním z principů zahrnutých v IPn KREDO. V těchto diskuzích je přitom zřejmé, že mnohem větší shoda panuje ohledně profilu tradičních akademických studijních programů, mnohem větší nejasnosti jsou ohledně konečné podoby a postavení studijních programů profesně zaměřených, jejich zabezpečení a institucionálního zakotvení. Jako vstup do diskuze na toto téma mohou posloužit závěry koncepčních prací v rámci EURASHE, evropské reprezentace institucí profesně zaměřeného vysokoškolského/terciárního vzdělávání, oficiálního partnera Evropské komise a Bolognského procesu, jehož je SPTV od roku 1994 členem. EURASHE se pokusilo v rámci projektu HAPHE („Harmonisation of Approaches to Professional Higher Education in Europe“, haphe.eurashe.eu) zmapovat v 18 evropských zemích aktuální stav a představy o podobě profesně zaměřeného typu terciárního vzdělávání , navrhnout společnou definici a vymezit sadu charakteristik specifických pro tento typ vzdělávání, jichž by bylo možno následně využít při pracích týkajících se profilace, kvality a výkonnosti příslušných institucí (např. jako podnět pro projekty U-Map či U-Multirank podporované Evropskou komisí). V současné době jsou – kromě řady obecných koncepčních a politických dokumentů – k dispozici i výsledky práce projektu HAPHE včetně některých specifických pohledů na českou situaci a její srovnání s evropskými trendy.

Kompletní výstupy projektu HAPHE: https://www.eurashe.eu/projects/haphe/

Publikace projektu: https://www.eurashe.eu/projects/haphe/