Aktualizováno – „Profesní profil a implementace novely VŠ zákona“ – Společný seminář SPTV a TERI

Společný seminář SPTV a TERI

 

„Profesní profil a implementace novely VŠ zákona“

Kdy: 7. listopadu 2016,
10:00 hod.

Kde: Budova Vyšší odborné školy publicistiky, Spálená 8, Praha 1 – Nové město

AKTUALIZOVÁNO:

Dostupné prezentace ze semináře ke stažení zde – heslo obdrží pouze účastníci semináře do svých mailů

Dne 7. 11. 2016 proběhl v prostorách Vyšší odborné školy publicistiky v Praze seminář na téma „Profesní profil a implementace novely VŠ zákona“, který pořádali společně Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV) a Terciary edcuacion and research institute (TERI). V rámci semináře pozdravil přítomné předseda SPTV PaedDr. Ladislav Jirků, který také představil současné projekty, na kterých SPTV pracuje (viz webová sekce projekty). Po té vystoupil se zdravicí a svým příspěvkem náměstek ministryně školství Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., který představil pohled ministerstva na již platnou novelu zákona a její budoucí naplňování. Obecně se situací v Evropě v profesním terciárním vzdělávání a také o současných světových trendech promluvil generální tajemník EURASHE, evropské reprezentace institucí profesního vysokoškolského, resp. terciárního vzdělávání, Ing. Michal Karpíšek. Po diskuzi nad přednesenými příspěvky pak následovala rozsáhlá prezentace JUDr. Ivana Barančíka Ph.D., místopředsedy Národního akreditačního úřadu, který přítomné seznámil s činností a plány této nové a pro budoucí terciární školství naprosto klíčové instituce. První blok pak zakončil Ing. Miloš Rathouský, reprezentant Sdružení průmyslu a dopravy ČR, který nastínil pohled na novou situaci z „druhé“ strany, tedy ze světa práce. V odpoledním bloku se podařilo video-mostem spojit s posledním přednášejícím Mgr. Jiřím Nantlem, LL.M, osobně kvůli nemoci nepřítomným, aby jako bývalý první náměstek ministra školství a současný ředitel jedné z největších výzkumných organizací u nás rozebral jednotlivé aspekty a detaily spojené s implementací zmiňované novely. Další blog pak v rámci diskuze podrobněji rozebíral konkrétní otázky účastníků semináře, diskutoval jednotlivé konkrétní aspekty a problémy jednotlivých škol. Účastníci semináře byli jak z řad menších soukromých vysokých škol, tak z řad velkých univerzit i vysokých škol neuniverzitního typu. Všichni přednášející se shodli na tom, že na profesní profil v rámci terciárního vzdělávání je třeba se dívat jako na fenomén, kterým je třeba se podrobně zabývat a diskutovat ho na všech úrovních.

Předsednický stůl semináře

Původní text s pozvánkou na seminář a programem:

Profesně zaměřené vysokoškolské studijní programy by měly do budoucna pro svět práce představovat základní zdroj kvalifikovaných pracovníků se schopností rychle se adaptovat na pracovní pozici. Novela zákona o vysokých školách, která nabyla účinnosti 1. 9. 2016 a její prováděcí předpisy upravují profesní profil studijních programů a přináší také základní parametry pro jejich akreditaci.

Cílem semináře, který pořádá Sdružení profesního terciárního vzdělávání
(SPTV) a Tertiary Education & Research Institute (TERI) je podat ucelený pohled na současnou  situaci v profesním terciárním vzdělávání nejen v České republice, ale také v jiných evropských zemích, a to i ve vztahu k dalším tvůrčím činnostem. Kromě obecnějšího představení a reflexe role a poslání profesně zaměřeného vysokoškolského vzdělávání, jeho postavení a vazeb v rámci terciárního vzdělávání, by měl seminář reflektovat výzvy, které novela zákona vnáší do českého vysokého školství, zamyslet se nad možnostmi uchopení problematiky na vysokých školách, představit přístup Národního akreditačního úřadu jako nového fenoménu nejen k profesnímu profilu, ale také k roli tvůrčí činnosti v profesně zaměřených studijních programech.


V diskuzní – workshopové – části semináře dostanou účastníci prostor pro konkrétní dotazy. Bude možnost také porovnat, jak se bude s novelou vyrovnávat neuniverzitní vysoká škola a jakým problémům může čelit univerzita při realizaci vnitřní profilace – diverzifikace studijních programů.

Tertiary Education & Research Institute (TERI) je neziskový think tank, jehož cílem je nezávislá výzkumná a vývojová činnost, vzdělávání a šíření znalostí v oblasti vysokoškolské politiky, veřejné vědní politiky, politiky výzkumu, vývoje a inovací a transferu technologií a znalostí. Více: www.teri-institute.eu

Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV/CASPHE) je samosprávnou organizací, která sdružuje vzdělávací instituce a fyzické osoby působící v oblasti profesně zaměřeného terciárního vzdělávání v České republice. Hlavním cílem a posláním je podpora rozvoje profesního terciárního vzdělávání. Tu SPTV realizuje zastupováním zájmů profesně zaměřených vysokých škol a vyšších odborných škol, podporou jejich vzájemné spolupráce a výměny zkušeností, zprostředkováním a sdílením informací a zkušeností ze zahraničí, zejména z evropského prostoru. Napomáhá také při formulování a řešení problémů, s nimiž se proces směřující k vytvoření profesně zaměřeného sektoru terciárního vzdělávání střetává. SPTV je jediným českým zástupcem v EURASHE – evropské reprezentaci institucí profesního vysokoškolského, resp. terciárního vzdělávání. Více: www.ssvs.cz

 

 

Seminář – „Profesní profil a implementace novely VŠ zákona“

Místo: Budova Vyšší odborné školy publicistiky, Spálená 8, Praha 1 – Nové město
 Seminář je diskuzní – 
moderují Mgr. Petr Uherka a PaeDr. Ladislav
Jirků

9:30

Registrace účastníků

10:00
– 10:30

Zahájení semináře:

PaedDr. Ladislav Jirků, předseda Sdružení profesního terciárního vzdělávání 

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., náměstek ministryně školství mládeže a tělovýchovy

10.30

11:00

Ing. Michal Karpíšek, generální tajemník EURASHE

„Role a charakteristiky profesně zaměřeného vysokoškolského vzdělávání v evropském kontextu.”

 

11:00

11:45

Mgr. Jiří Nantl, LL.M., ředitel Středoevropského technologického institutu CEITEC, bývalý náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy 

„Právní úprava zajišťování kvality v novele zákona o vysokých školách – problémy a možnosti”.

11:45
– 12:00

Přestávka

12:00

12:30

JUDr. Ivan Barančík, Ph.D., místopředseda Rady Národního akreditačního úřadu

“Národní akreditační úřad a jeho působnost.”

 

12:30

13:00

Ing. Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR

„Pohled zaměstnavatelů na profesní terciární vzdělávání a jejich očekávání spojená s novelizací VŠ zákona“.

 

13:00 – 13:45

Oběd

13:45 – 16:00

Workshop a diskuze k nastoleným tématům za účasti zástupců neuniverzitních VŠ a univerzit. (s krátkou přestávkou)

moderují  Ing. Michal Karpíšek a PaeDr. Ladislav Jirků

 

16:00

 Závěr semináře

Registrace na seminář probíhá online nebo
mailem do 3. 11. 2016, 17:00hod.
Online registrační formulář zde: 
https://goo.gl/forms/3b0SATWI4Y4oz8Wm1
mailem:
kancelar@ssvs.cz, veškeré dotazy na tel: +420 606 914 916
Cena za seminář 1990,- Kč. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení a oběd.
V týdnu před seminářem budou zaslány další informace a materiály.