SPTV se v říjnu 2017 účastnilo Valné hromady EURASHE a dalších evropských akcí v oblasti vzdělávání


Ve dnech 11. – 12. října 2017 proběhlo v prostorách EURASHE v Bruselu několik důležitých akcí, kterých se aktivně zúčastnilo naše Sdružení (v zastoupení Lenky Divoké z členské školy VOŠs CARITAS v Olomouci). SPTV je jediným českým zástupcem v EURASHE – evropské reprezentaci institucí profesního vysokoškolského, resp. terciárního vzdělávání.

Během 11. října se konala jedna ze závěrečných schůzek organizátorů projektu BuildPHE (mezi koordinátory projektu bylo i SPTV), kteří představili výsledky projektu a sdíleli zkušenosti s jeho pilotáží s pozvanými členy Quality Assurance Community of Practice (QA CoP). Odpoledne Lucien Bollaert představil nové vydání své knihy A Manual for Internal Quality Assurance in Higher Education, přičemž se diskutovaly praktické problémy přítomných členů při vytváření „quality culture“ na svých institucích. Následující den proběhly dva kulaté stoly se zástupci členů EURASHE se zaměřením na celoživotní vzdělávání (lifelong learning) a oblast výuky a učení (teaching and learning), kde se projednávaly klíčové cíle v této oblasti s ohledem na nadcházející setkání ministrů EU.

V odpoledních hodinách se konalo valné shromáždění EURASHE, kde byly shrnuty dosavadní aktivity a byla odsouhlasena strategie pro vývoj a další působení instituce v oblasti profesního terciárního vzdělávání.

V rámci BuildPHE setkání představili reprezentanti dílčí a celkové výsledky tohoto pilotního projektu členům QA CoP; konkrétně:

  1. databázi příkladů dobré praxe, které byly shromážděny od 15 zúčastněných institucí profesního terciárního vzdělávání ze střední a východní Evropy;
  2. finální verzi sebehodnotícího manuálu pro instituce profesního terciárního vzdělání, který může být využíván i v elektronické podobě a s následnou spoluprací týmu EURASHE.

Setkání členů QA CoP bylo zaměřeno na nová témata a oblasti sebehodnocení, jež zpracoval Lucien Bollaert v nové edici průvodce pro sebehodnocení v profesním terciárním vzdělávání. Mezi nejdiskutovanější témata patřily problematika kvality managementu a ne/orientace na zajištění kvality v institucích a s tím související celková kultura kvality a leadership. Byly zde také projednávány možnosti samotné skupiny QA CoP v mezinárodní spolupráci při sdílení a zdokonalování QA aktivit.

Kulatý stůl o celoživotním vzdělávání vyzdvihl důležitost a nevyhnutelnost tohoto tématu v dalším rozvoji profesního terciárního vzdělávání. V rámci kulatého stolu byly definovány klíčové body strategie pro získání větší podpory pro aktivity celoživotního vzdělávání v rámci Evropské Unie.

Při valném shromáždění EURASHE byly kromě minulých a probíhajících projektů a nynější strategie rozvoje zmiňovány také v té době nadcházející akce a aktivity EURASHe včetně Vocational Skills workshopu v Bruselu a European Quality Assurance Forum v Rize pořádané v listopadu 2017.