Jak dále v profesním terciárním sektoru? Třetí setkání Národní komise pro jeho excelenci hledalo odpovědi.

Třetí setkání Národní komise pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání, dne 20. listopadu 2017, se neslo v diskuzním duchu ohledně systematických a koncepčních doporučení pro hlavní „hráče“ na poli profesního terciárního vzdělávání tedy studenty, školy(instituce) a zaměstnavatele. Doporučení, která vzešla z jednání více jak 40 mezinárodních expertů projektu (psali jsme o něm zde), byla představena našimi českými národními experty, kteří jsou vybraní ke konkrétním tématům – Karel Šima z Centra pro studium vysokého školství pro oblast „Propojení profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s národními/ regionálními rozvojovými strategiemi“, Jiří Nantl, ředitel CEITEC, pro oblast „Podpora profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s důrazem na reflexi chybějících kvalifikací a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů“,  Hana Slámová z Vyšší odborné školy informačních služeb pro oblast Organizace a monitoring odborných praxí studentů“ a Dominik Fellner z Vyšší odborné školy publicistiky v Praze pro oblast „Prostředí pro individuální rozvoj a vzdělávání (podpora učení moderními ICT technologiemi) a jeho role v celoživotním učení“. 

Samotné hledání těchto doporučení probíhalo také na základě důkladné analýzy tzv. příkladů dobré praxe, které jednotlivý experti ve svých zemích identifikovali. Dohromady se v rámci projektu pracuje s  více jak 100 příklady dobrých praxí, řešící konkrétní a jednotlivé problémy, se kterými se instituce, ale i zaměstnavatelé a studenti potýkají. Tyto konkrétní řešení se pak promítají v obecnější doporučeních, které projekt přináší.

V následujících měsících pokračuje práce s těmito doporučeními, které pak budou uváděny do praxe – v rámci jednotlivých zemí proběhne několik setkání s aktivními „stakeholdery“, kde budou také tato doporučení prezentována a bude navrhováno jejich uvádění do praxe – ať již na straně legislativní v jednotlivých zemích, tak na straně institucí (škol) a zaměstnavatelů.