Worshopy projektu BEEHIVEs

Workshop se studenty…

…byl součástí diskuzí v trianglu studenti-zaměstnavatelé-instituce a tematicky vycházel z jednotné osnovy zpracované vedením projektu.

Proběhl koncem května 2016 na Vysoké škole zdravotnické v Praze (VŠZ, Medical college of nursing) ve spolupráci s vedením školy a odbornými učiteli. Skupina 19 osob se skládala jak ze studentů denního studia, tak ze studentů kombinovaného studia. Atmosféra řízené diskuze byla velmi otevřená a zaměřila se na hlavní problémy ve vztahu školy a praxe. Cílem setkání bylo zmapování situace na konkrétním oboru (všeobecná zdravotní sestra) a v konkrétní lokalitě (velké město s řadou vysokých škol a mnoha nemocnicemi – místy praxe). Velmi přínosné byly informace od studentů kombinovaného studia, kteří měli konkrétní zkušenosti s trendy v oboru a přicházeli s návrhy možného řešení problémů. Významná část diskuze se týkala zapracování kompetencí, které požaduje praxe, do výuky a také do podoby studijní praxe. V tomto směru je situace v oboru (všeobecná sestra) velmi dobrá díky velkému podílu lékařů na výuce ve škole. Horší je situace v průběhu studijní praxe, kdy by bylo zapotřebí větší zapojení profesionálních pracovníků – zaměstnanců nemocnic do vedení studentů. Absence podrobnějších obecně platných pravidel a norem na podobu studijní praxe se projevuje velmi odlišným přístupem míst praxe k vedení studentů. Z diskuze je zřejmé, že větší propojení školy a zaměstnavatelů v daném oboru je možné a běžně realizované. Dílčí rozdíly mezi pracovišti, na kterých studijní praxe probíhá, se postupně stírají. Cílem nejbližších let by mělo být řešení aktuálního problému, kterým je nedostatek sester v nemocnicích a také zapojení všech zdravotnických zařízení bez ohledu na zřizovatele.

————————-

Workshop se zaměstnavateli…

…realizovaný v květnu 2016 byl další součástí diskuzí v trianglu studenti-zaměstnavatelé-instituce a tematicky vycházel z jednotné osnovy zpracované vedením projektu.

Místem setkání byla Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, jedna ze dvou veřejných vysokých škol neuniverzitního typu v ČR. Více jak 20 účastníků setkání tvořili vedoucí pracovníci zaměstnavatelů z tohoto regionu. Reprezentovali střední a větší podniky kraje a všichni byli členy poradního orgánu vysoké školy. Vzhledem k technicko-ekonomickému zaměření studijních oborů byli účastníci setkání většinou ze strojírenských firem. Ve sledovaném trianglu představovali skupinu dobře spolupracujících zaměstnavatelských subjektů, které se aktivně podílejí na vytváření a obsahové náplni studijních programů. Většina těchto firem spolupracuje se školou více jak deset let a pravidelně zaměstnává absolventy školy. Velmi otevřená diskuze se nesla často v kritickém tónu, jehož hlavním mottem byla malá podpora jejich spolupráce se školou ze strany zainteresovaných resortů. Častým předmětem kritiky byla nedostatečná či žádná legislativní podpora tohoto úsilí. Dle názoru zaměstnavatelů je chyba již v systému vzdělávání. Z něho vychází mnoho absolventů, kteří nemohou najít zaměstnání, a na druhé straně systém pomalu reaguje na potřebu většího počtu absolventů technických oborů. Kladně byl z jejich strany hodnocen aktivní přístup školy při aktualizaci studijních programů a hledání a vytváření nových oborů, které odpovídají potřebám zaměstnavatelů. Společnému úsilí v uvedeném trianglu by se mělo zaměřit právě na oblast politické veřejné podpory, kterou musí doprovázet nezbytné kroky ve finanční oblasti. 

————————————

Workshop se vzdělávacími institucemi…

…realizovaný v červnu 2016 byl další součástí diskuzí v trianglu studenti-zaměstnavatelé-instituce a tematicky vycházel z jednotné osnovy zpracované vedením projektu.

     Proběhl pod patronací SPTV na Vysoké škole zdravotnické v Praze (VŠZ). Součástí workshopu byly informace k navazujícímu projektu BuildPHE. Účastníky byli zástupci sedmi institucí HE, členové SPTV a pozvaní odborníci. Instituce jako nositelé obsahu vzdělávání by v profesním terciárním vzdělávání měly primárně řešit vazby v uvedeném trianglu. Ve spolupráci s ostatními členy trianglu by měly hledat nové postupy a aktualizovat obsah studijních oborů. V tom by s nimi jako rovnocenní partneři měli spolupracovat zaměstnavatelé. Jako dva hlavní problémy se účastníkům jeví oblast akreditací (především možnosti aktualizací studijních programů bez dalšího akreditačního řízení) a ukotvení profesního terciárního vzdělávání v české legislativě.  Ve spolupráci se zaměstnavateli je třeba se také zaměřit na motivační faktory na straně zaměstnavatelů. Zástupci institucí široce komentovali další oblasti jako např. hodnocení kvality škol v PHE, personální oblast a práci s absolventy. Šíře diskutovaných problémů potvrdila potřebu analýzy celé oblasti (PHE) a stanovila cíle, které by mohl pomoci řešit tento projekt. Jedním z očekávaných cílů je také výraznější zapojení resortu školství a zaměstnavatelských svazů do řešení problematiky profesního terciárního vzdělávání.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.