Inovace studijních programů (4.0) na ZČU se blíží do finále – projekt TAČR ÉTA

K poslednímu dni měsíce ledna 2020 jsme se podíleli již na druhé průběžné zprávě projektu TAČR z programu ETA, „Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických“, kde je SPTV spouřešitelem se Západočeskou univerzitou v Plzni a Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace.

Druhý rok projektu byl pro celkový vývoj stěžejní a proběhlo několik klíčových aktivit nutných pro dokončení závěřečných výstupů projektu:

  • Proběhl výzkumou agenturou outsourcovaný výzkum, který mapoval potřeby zaměstnavatelů regionu. Vznily datové sety z výzkumu  a z focus groups a také z dotazníkového šetření u zaměstnavatelů, absolventů a dalších stakeholderů. Výzkumu předcházela práce všech řešitelů na jeho zadání, zejména pak Katedry sociologie.
  • SPTV dodalo metodiku pro sebereflexi fakult v kontextu 4.0 a metodiku akčních plánů.
  • Jednotlivé katedry následně připravovily své syntézy, včetně „Akčních plánů“ (jednotlivých kroků) pro budoucí návrhy na modifikace studijních programů, které jsou jedním z hlavních výstupů projektu.
  • Na všech fakultách projektu probíhaly kulaté stoly s oborovými stakeholdery (zaměstnavatelé apod.)
  • Scházela se Hlavní projektová skupina (HPS), která řešila celý postup projektu.

(EDIT: Průběžná výzkumná zpráva byla v dubnu 2020 s menšími výhradami přijata jako relevantní.)

Hlavním řešitelem projektu je doc. Ing. Milan EDL, Ph.D., děkan Fakulty strojní ZČU, za SPTV jsou pak členové hlavního řešitelského týmu ředitelka PhDr. Iva Voldánová, MBA a tajemník Mgr. Ondřej Chrást.

Setkání hlavní pracovní skupiny projektu v Plzni